R – URUHUSHYA RUDASANZWE

AMAKURU AJYANYE N’IBISABWA KURI URU RUHUSHYA

Uwemerewe

Uru ruhushya ruhabwa umunyamahanga uje gukorera mu Rwanda mu gihe

kitarenga iminsi 90 cyangwa uwikorera utarabona uruhushya rwo kuba mu

Rwanda.

Utunzwe

Umuntu uje kubana n’usaba uru ruhushya. Utunzwe asaba hakurikijwe

amabwiriza y’uruhushya M2.

Aho basabira

Inyandiko zisaba zishyikirizwa Ubuyobozi Bukuru bw’Abinjira n’Abasohoka

hakoreshejwe interineti (www.migration.gov.rw) cyangwa Ku biro Bikuru by’Ubuyobozi Bukuru.

Icyangombwa cy’inzira

Icyangombwa cy’inzira cyemewe ni igifite nibura igihe cy’amezi 6

Ikiguzi cy’uruhushya

50,000 frw

Uruhushya rumara

Amezi 3

Icyemezo cy’imyitwarire

Usaba asabwa Icyemezo cy’imyitwarire ahabwa na Polisi cyangwa urundi

rwego rubifitiye ububasha byo mu gihugu usaba amaze amezi 6 atuyemo. Iki

cyemezo kikaba ari ikigaragaza niba usaba uru ruhushya atigeze afungwa

cyangwa atagikurikiranwe n’inkiko.

Kongera uru ruhushya

Uru ruhushya rushobora kongerwa.

Guhindura urwego rw’uruhushya

Guhindura urwego rw’uruhushya biremewe.

Gukora

Uwahawe uru ruhushya yemerewe gukora ubucuruzi.

Inshuro zo kwinjira

Uwahawe uru ruhushya yemerewe kwinjira inshuro zose ashaka mu gihe uru

ruhushya ruzaba rugifite agaciro.

Kwimura uruhushya

Iyo urwandiko rw’inzira uruhushya rurimo rurangiye, uwasabye ashobora

gusaba gushyirirwa urwo ruhushya mu rundi rwandiko yishyuye 10.000 Frw.

Ibisabwa

*Ifoto nyir’ugusaba uruhushya yifotorejwe ku gitambaro cy’umweru nta madarubindi, ingofero cyangwa igitambaro. (Ifoto igomba kuba ifatishije kole. Inzuma zifata impapuro ntabwo zemewe mu gihe homekwa ifoto ku rupapuro).

*Kuzuza urupapuro rusaba aha hakurikira: (Kanda hano wuzuze urupapuro rwabugenewe!)

*Urwandiko rusaba rwandikiwe Umuyobozi mukuru w’Abinjira n’Abasohoka.

*Umwirondoro (CV)

*Kontaro y’akazi

*Urwandiko rw’umukoresha

 

Ibisabwa mu kongeresha uruhushya

*Ifoto nyir’ugusaba uruhushya yifotorejwe ku gitambaro cy’umweru nta madarubindi, ingofero cyangwa igitambaro. (Ifoto igomba kuba ifatishije kole. Inzuma zifata impapuro ntabwo zemewe mu gihe homekwa ifoto ku rupapuro).

*Kuzuza urupapuro rusaba aha hakurikira: (Kanda hano wuzuze urupapuro rwabugenewe!)

*Urwandiko rusaba rwandikiwe Umuyobozi mukuru w’Abinjira n’Abasohoka.

Igihe cy’ubusabe

Iminsi itatu

Icyitonderwa

Mu rwego rwo kwirinda ibihano, usaba aragirwa inama yo gusaba mu gihe

cyangwa uruhushya afite rutarangira. Ibihano biva ku bukererwe bwo guhera ku

minsi 6 kugeza kuri 15 buri kuri 20.000 Frw. Ingingo ya 34 y’iteka rya minisitiri

rigena amabwiriza n’ibikurikizwa rishyiraho ibihano kuva ku bukererwe

bw’iminsi 6 kugeza ku mezi 9 no hejuru yayo.