H5 – UKORA MU MURYANGO MPUZAMAHANGA

AMAKURU AJYANYE N’IBISABWA KURI URU RWEGO  

UWEMEREWE

Uru ruhushya ruhabwa umukozi w’umunyamahanga ukora mu muryango mpuzamahanga cyangwa wo mu karere u Rwanda ruherereyemo.  

UTUNZWE

ni umuntu uje kubana n’umukozi usaba uru ruhushya. Utunzwe asaba hakurikijwe amabwiriza y’uruhushya M2

AHO BASABIRA

Inyandiko zisaba zishyikirizwa Ubuyobozi Bukuru bw’Abinjira n’Abasohoka hakoreshejwe interineti (www.migration.gov.rw), Ku biro Bikuru by’Abinjira n’Abasohoka.

ICYANGOMBWA CY’INZIRA

Icyangombwa cy’inzira cyemewe ni gisigaje nibura igihe cy’amezi 6 kuva umunsi izandiko z’ubusabe  bw’uru ruhushya zitangiweho

IKIGUZI CY’URUHUSHYA

Ntirwishyurirwa  

URUHUSHYA RUMARA

Imyaka 2

ICYEMEZO CY’IMYITWARIRE

Usaba asabwa Icyemezo cy’imyitwarire ahabwa na Polisi cyangwa urundi rwego rushyira mu bikorwa amategeko byo mu gihugu usaba amaze amezi 6 atuyemo. Iki cyemezo kikaba ari ikigaragaza niba usaba atarafunzwe.   

KONGERA URU RUHUSHYA

Uru ruhushya rushobora kongerwa.   

GUHINDURA URWEGO RW’URUHUSHYA

Guhindura urwego rw’uruhushya biremewe.  
Gukora: Uwahawe uru ruhushya yemerewe gukora ubucuruzi.   

INSHURO ZO KWINJIRA

Uwahawe uru ruhushya yemerewe kwinjira inshuro zose ashaka mu gihe uru ruhushya ruzaba rugifite agaciro.   

KWIMURA URUHUSHYA

Iyo urwandiko rw’inzira uruhushya rurimo rurangiye, uwasabye ashobora gusaba gushyirirwa urwo ruhushya mu rundi rwandiko yishyuye 10.000 Frw.  

IBISABWA

*Ifoto nyir’ugusaba uruhushya yifotorejwe ku gitambaro cy’umweru nta madarubindi, ingofero cyangwa igitambaro. (Ifoto igomba kuba ifatishije kole. Inzuma zifata impapuro ntabwo zemewe mu gihe homekwa ifoto ku rupapuro).
*Kuzuza urupapuro rusaba aha hakurikira: (Kanda hano wuzuze urupapuro rwabugenewe!)
*Urwandiko rw’umuryango akorera rwandikiwe Umuyobozi Mukuru ushinzwe Abinjira n’Abasohoka na Minisiteri ishinzwe Ububanyi n’Amahanga n’Ubutwererane

*Umwirondoro (CV) 
*Icyemezo cy’imyitwarire ahabwa na Polisi cyangwa urundi rwego rubifitiye ububasha byo mu gihugu usaba amaze amezi 6 atuyemo
*Fotokopi y’impamyabumenyi iriho umukono wa noteri 
*Urwandiko rusaba uru uruhushya rw’uhagarariye umuryango mpuzamahanga rwandikiwe Minisiteri y’Ububanyi n’Amahanga
*Urwandiko rw’umuryango akorera rwandikiwe Umuyobozi Mukuru ushinzwe Abinjira n’Abasohoka na Minisiteri y’Ububanyi n’Amahanga
*Ikarita y’abaterankunga mu rwego rwa tekiniki itangwa bisabwe na Minisiteri  ishinzwe Ububanyi n’Amahanga n’Ubutwererane 
Ibisabwa mu kongeresha uruhushya: 
*Fotokopi y’ikarita y’abanyamahanga Ifoto yifotorejwe ku gitambaro cy’umweru nta madarubindi, ingofero cyangwa igitambaro. (Ifoto igomba kuba ifatishije kole. Inzuma zifata impapuro ntabwo zemewe mu gihe homekwa ifoto ku rupapuro).
*Kuzuza urupapuro rusaba aha hakurikira: (Kanda hano wuzuze urupapuro rwabugenewe!) 
*Urwandiko rusaba uru uruhushya rw’uhagarariye umuryango mpuzamahanga rwandikiwe Minisiteri y’Ububanyi n’Amahanga
*Urwandiko rw’umuryango akorera rwandikiwe Umuyobozi Mukuru ushinzwe Abinjira n’Abasohoka na Minisiteri y’Ububanyi n’Amahanga
*Ikarita y’abaterankunga mu rwego rwa tekiniki itangwa bisabwe na Minisiteri  ishinzwe Ububanyi n’Amahanga n’Ubutwererane 

IGIHE CY’UBUSABE

Iminsi itatu  

ICYITONDERWA

Mu rwego rwo kwirinda ibihano, usaba aragirwa inama yo gusaba mu gihe  uruhushya afite rutarangira. Ingingo ya 34 y’iteka rya minisitiri №02/01 du 31/05/2011 rigena  ibihano  bihabwa abatinda gusaba cyangwa kongeresha viza/ uruhushya rwo kuba mu Rwanda