H2 Umukozi wishingiwe (kanda hano)

H3 Umunyamakuru cyangwa Uhagarariye Itangazamakuru rikomoka hanze

(kanda hano)

H4 Umukozi ufite ubumenyi buciriritse cyangwa umunyabukorikori(kanda hano)

H5  Ukora mu muryango mpuzamahanga(kanda hano)