UWIKORERA MU BUHINZI, UBWOROZI N’IBINDI BIFITANYE ISANO

AMAKURU AJYANYE N’IBISABWA KURI URU RWEGO

UWEMEREWE 

This resident permit shall be issued to a foreigner considered as an entrepreneur intending or engaged on his or her account in prospecting and mining in Rwanda.

UTUNZWE

Umuntu wese uherekeza umushoramali usaba. Utunzwe asaba hakurikijwe amabwiriza y’uruhushya M2.

AHO BASABIRA

Inyandiko zisaba zishyikirizwa Ubuyobozi Bukuru bw’Abinjira n’Abasohoka hakoreshejwe interineti (www.migration.gov.rw) cyangwa Ku biro Bikuru bishinzwe Abinjira n’Abasohoka.

ICYANGOMBWA CY’INZIRA

Icyangombwa cy’inzira cyemewe ni urufite igihe cy’amezi 6 kuzamura.

IKIGUZI CY’URUHUSHYA

100,000 frw

URUHUSHYA RUMARA

Imyaka 2

ICYEMEZO CY’IMYITWARIRE

Usaba asabwa Icyemezo cy’imyitwarire ahabwa na Polisi cyangwa urundi rwego rushyira mu bikorwa amategeko byo mu gihugu usaba amaze amezi 6 atuyemo. Iki cyemezo kikaba ari ikigaragaza niba usaba atarafunzwe.

KONGERA URU RUHUSHYA

Uru ruhushya rushobora kongerwa.

GUHINDURA URWEGO RW’URUHUSHYA

Guhindura urwego rw’uruhushya biremewe.

GUKORA

Uwahawe uru ruhushya yemerewe gukora ubucuruzi.

INSHURO ZO KWINJIRA

Uwahawe uru ruhushya yemerewe kwinjira inshuro zose ashaka mu gihe uru ruhushya ruzaba rugifite agaciro.

KWIMURA URUHUSHYA

Iyo urwandiko rw’inzira uruhushya rurimo rurangiye, uwasabye ashobora gusaba gushyirirwa urwo ruhushya mu rundi rwandiko yishyuye 10.000 Frw.

IBISABWA

*Ifoto yifotorejwe ku gitambaro cy’umweru nta madarubindi, ingofero cyangwa igitambaro. (Ifoto igomba kuba ifatishije kole. Inzuma zifata imppuro ntabwo zemewe).

*Kuzuza urupapuro rusaba aha hakurikira: (Kanda hano wuzuze!)

*Urwandiko rusaba rwandikiwe Umuyobozi mukuru w’Abinjira n’Abasohoka.

*Umwirondoro (CV)

*Icyemezo cy ‘imyitwarire gitangwa n’urwego rushinzwe kubahiriza amategeko mu gihugu usaba amezi 6 atuyemo

*Icyemezo cy’ishoramali cy’Ikigo cy’Igihugu gishinzwe Iterambere (RDB) *Ipatante

*Imyemezabwishyu ya 100.000 Frw yishyurwa mu Kigo cy’Imisoro n’Amahoro

IBISABWA MU KONGERESHA URUHUSHYA

*Ifoto yifotorejwe ku gitambaro cy’umweru nta madarubindi, ingofero cyangwa igitambaro. (Ifoto igomba kuba ifatishije kole. Inzuma zifata imppuro ntabwo zemewe).

*Kuzuza urupapuro rusaba aha hakurikira: (Kanda hano wuzuze!)

*Urwandiko rusaba rwandikiwe Umuyobozi mukuru w’Abinjira n’Abasohoka.

*Ipatante

*Fotokopi y’ikarita y’umunyamahanga

*Inyemezabwishyu ya 100.000 Frw yishyuwe mu Kigo cy’Igihugu cy’Imisoro n’Amahoro (RRA)

IGIHE CY’UBUSABE

Iminsi 3

ICYITONDERWA

Mu rwego rwo kwirinda ibihano, usaba aragirwa inama yo gusaba mu gihe cyangwa uruhushya afite rutarangira. Ibihano biva ku bukererwe bwo guhera ku minsi 6 kugeza kuri 15 buri kuri 20.000 Frw. Ingingo ya 34 y’iteka rya minisitiri rigena amabwiriza n’ibikurikizwa rishyiraho ibihano kuva ku bukererwe bw’iminsi 6 kugeza ku mezi 9 no hejuru yayo.