URWANDIKO RW’INZIRA (LAISSEZ-PASSER)

Urwandiko rw’inzira (Laissez-Passer) ruhabwa umunyarwanda wese ushaka kujya mu Bihugu bikurikira :  Burundi,  Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo,  Kenya, Tanzaniya, Uganda na ya  Sudani y’Amajyepfo

RUSABIRWA

Bikorwa unyuze kurubuga irembo.gov.rw

IGIHE RUTANGIRWAMO

Iminsi  itatu (3) y’akazi iyo ari ubwa mbere no mu minsi ibiri (2) y’akazi ku bahinduza izarangije igihe.

IGIHE RUMARA

Imyaka ibiri (2)

IKIGUZI

Ibihumbi cumi (10.000) Frw ku bafite imyaka 16 no kuzamuka n’ibihumbi bitanu (5.000) Frw ku bari munsi y’imyaka 16

IBISABWA K’USHAKA LAISSEZ-PASSER

USABA AFITE GUHERA KU MYAKA 16 NO KUZAMUKA

* Kuzuza neza urupapuro rwabugenewe, irembo.gov.rw

* Ifoto imwe y’ibara yifotoje vuba igaragaza neza isura kandi ifite inyuma hera
Icyemezo cy’abasaba uruhushya rwo kujya mu mahanga gitangwa n’inzego z’ibanze

* Fotokopi y’indangamuntu no kuyigaragaza ubwayo 
Inyemezabwishyu ya 10,000 Frw yishyuwe  kuri Irembo, 
irembo.gov.rw

* Kwiyizira ubwe.

USABA AFITE MUNSI Y’IMYAKA 16

IYO ABABYEYI BASEZERANYE

* Kuzuza neza urupapuro rwabigenewe, irembo.gov.rw

* Ifoto imwe y’ibara yifotoje vuba igaragaza neza isura kandi ifite inyuma hera
Ibaruwa isabira umwana isinyweho n’ababyeyi bombi

* Fotokopi z’indangamuntu z’ababyeyi bombi hakerekanwa n’indangamuntu z’umwimerere

* Icyemezo cy’amavuko cy’umwana 
Inyemezabwishyu ya 5,000 Frw yishyuwe  kuri Irembo, 
irembo.gov.rw

* Icyemezo cy’uko ababyeyi bombi bashyingiranywe

* Umwana azana n’ababyeyi be bombi.

 

IYO ABABYEYI BATASEZERANYE

* Kuzuza neza urupapuro rwabigenewe, irembo.gov.rw

* Ifoto imwe y’ibara yifotoje vuba igaragaza isura neza ifite inyuma hera Ibaruwa isaba isinyweho n’ababyeyi bombi

* Fotokopi z’indangamuntu z’ababyeyi bombi hakerekanwa n’indangamuntu z’umwimerere

* Icyemezo cy’amavuko cy’umwana

* Icyemezo cy’uko umubyeyi (nyina) ari ingaragu (iyo ari se, icyemezo cy’uko amwemera «attestation de reconnaissance») 

* Inyemezabwishyu ya 5,000 Frw yishyuwe  kuri Irembo, irembo.gov.rw

* Umwana azana n’ababyeyi be bombi.

 

IYO ABABYEYI BOMBI BITABYE IMANA

* Kuzuza urupapuro rwabigenewe, irembo.gov.rw

* Ifoto imwe y’ibara yifotoje vuba igaragaza neza isura kandi ifite inyuma hera
Ibaruwa isabira umwana yanditswe n’umurera byemewe n’amategeko

* Fotokopi y’indangamuntu y’urera umwana, hakerekanwa n’iyumwimerere

* Icyemezo cy’amavuko cy’umwana

* Icyemezo ko ababyeyi bitabye imana

* Inyemezabwishyu ya 5,000 Frw yishyuwe  kuri Irembo, irembo.gov.rw

* Icyangombwa cy’urera umwana

* Umwana azana n’umurera 

IYO UMUBYEYI UMWE YITABYE IMANA

* Kuzuza urupapuro rwabigenewe,irembo.gov.rw

* Ifoto imwe y’ibara yifotoje vuba igaragaza neza isura kandi ifite inyuma hera

* Ibaruwa isabira umwana isinyweho n’umubyeyi usigaye

* Icyemezo cy’amavuko cy’umwana

* Icyemezo cy’uko umwe mu babyeyi yitabye imana

* Inyemezabwishyu ya 5,000 Frw yishyuwe  kuri Irembo, irembo.gov.rw

* Umwana azana n’umubyeyi ukiriho

 

IYO UMWANA ARERWA N’ UMWE MU BABYEYI BATANDUKANIJWE N’ URUKIKO

* Kuzuza neza urupapuro rwabigenewe,  irembo.gov.rw

* Ifoto imwe y’ibara yifotoje vuba igaragaza neza isura kandi ifite inyuma hera

* Ibaruwa isabira umwana isinyweho n’ababyeyi bombi

* Icyemezo cy’amavuko cy’umwana

* Icyemezo cyangwa gatanya igaragaza imikirize y’ urubanza; 
Inyemezabwishyu ya 5,000 Frw yishyuwe  kuri Irembo, 
irembo.gov.rw

* Umwana azana n’ababyeyi bombi. 

GUHINDUZA CYANGWA KONGERESHA LAISSEZ PASSER

 

 

GUHERA KU MYAKA 16 NO KUZAMUKA

* Kuzuza urupapuro rwabigenewe, irembo.gov.rw

* Ifoto imwe y’ibara yifotoje vuba igaragaza neza isura kandi ifite inyuma hera

* Fotokopi y’indangamuntu no kuyigaragaza ubwayo

* Fotokopi ya Laissez-passer ishize no kugaragaza iyo Laissez-passer mu gihe uje gufata inshyashya

* Inyemezabwishyu ya 10,000 Frw yishyuwe  kuri Irembo, irembo.gov.rw

* Kwiyizira ubwe

MUNSI Y’IMYAKA 16

* Kuzuza urupapuro rwabigenewe, irembo.gov.rw

*Ifoto imwe y’ibara yifotoje vuba igaragaza isura neza ifite inyuma hera

* Fotokopi z’indangamuntu z’ababyeyi bombi hakerekanwa n’indangamuntu z’umwimerere

* Fotokopi ya Laissez-passer ishize no kugaragaza iyo Laissez-passer mu gihe uje gufata inshyashya

 

* Inyemezabwishyu ya 5,000 Frw yishyuwe  kuri Irembo, irembo.gov.rw

MU GIHE CY’IBURA/ITAKARA RYA LAISSEZ PASSER

* Kuzuza neza urupapuro rwabigenewe, irembo.gov.rw

* Ifoto imwe y’ibara yifotoje vuba igaragaza isura neza ifite inyuma hera

* Icyemezo cy’abasaba uruhushya rwo kujya mu mahanga gitangwa n’inzego z’ibanze

* Fotokopi y’indangamuntu no kuyigaragaza ubwayo

* Inyemezabwishyu ya 10,000 Frw yishyuwe  kuri Irembo, irembo.gov.rw

* Inyemezabwishyu y’ihazabu rya 10,000 Frw na 5,000 Frw k’ufite munsi y’imyaka 16 yishyuwe  kuri RRA, kanda hano  usabe nimero yo kwishyuriraho

* Kwiyizira ubwe

* Kubanza gukora inyandikomvugo itanga ibisobanuro kw’itakara/ibura

 

* Uwangije Laissez-passer acibwa ihazabu ya 5,000 Frw iyo asaba indi cyangwa 2,500 Frw iyo afite munsi y’imyaka 16.

LAISSEZ-PASSER RUSANGE

Laissez-passer rusange  ihabwa Abanyarwanda bagendeye hamwe mu bikorwa bidasanzwe bajya mu bihugu bikurikira: Burundi,  Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo,  Kenya, Tanzaniya, Uganda na Sudani y’Amajyepfo.

IBISABWA 

Ihabwa itsinda ry’abantu bari hagati ya bane (4) n’icumi (10) basabiye hamwe 
Kuzuza neza urupapuro rwabigenewe, kanda hano urubone
Ibaruwa isaba yandikiwe Umuyobozi Mukuru ushinzwe Abinjira n’Abasohoka isnyweho n’uhagarariye itsinda 
Inyemezabwishyu ya 10,000 Frw yishyuwe  kuri RRA, kanda hano  usabe nimero yo kwishyuriraho 
Ifoto imwe y’ibara yifotoje vuba igaragaza neza isura kandi ifite inyuma hera kuri buri umwe ugize itsinda 
Fotokopi y’indangamuntu kuri buri umwe ugize itsinda  
Urwandiko rwasinyweho n’Ubuyobozi bubifitiye ububasha,rusabira abagiye mu butumwa bw’akazi cyangwa abagiye mu mikino itandukanye,rwandikiwe Umuyobozi Mukuru Ushinzwe Abinjira mu Gihugu 

ICYITONDERWA

Iyo mu basaba harimo umwana uri munsi y’imyaka 16, asabwa kuzana   ibisabwa umwana usaba icyangombwa mu buryo busanzwe.